Štatút súťaže „Žrebovanie o letenky“1. Organizátor súťaže


Organizátorom súťaže je spoločnosť Vietnamská komunita na Slovensku, so sídlom Stará Vajnorská 17A/12495, 831 07 Bratislava, IČO: 42178835 (ďalej len „organizátor“).


2. Trvanie súťaže


Súťaž prebieha od 20.6.2024 do 20.8.2024 vrátane týchto dní.


Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie. Akékoľvek zmeny pravidiel súťaže nadobúdajú účinnosť okamihom zverejnenia štatútu na www.denvietnamu.sk

3. Účastníci súťaže


Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá prispeje sumou minimálne 50 EUR (ďalej len „súťažiaci“).


Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora a ich rodinní príslušníci (manžel/manželka, deti, rodičia, súrodenci).

4. Podmienky účasti


Aby sa súťažiaci mohol zúčastniť žrebovania, musí:

- Prispieť sumou minimálne 50 EUR na účet organizátora

SK74 0900 0000 0051 9539 9084, a to do 18.8.2024 od dňa vyhlásenia súťaže

- Poskytnúť organizátorovi potrebné osobné údaje prostredníctvom emailu na adresu sutaz@denvietnamu.sk (meno, priezvisko, email, telefónne číslo) na účely kontaktovania v prípade výhry. Spolu s kontaktnými údajmi je potrebné poslať potvrdenie o prevode (screenshot) na transparentný účet.

5. Výhry


V súťaži sú žrebované nasledovné výhry:


  1. Cena: Súťažiaci, ktorí prispejú sumou aspoň 100 EUR, hrajú o 2 spiatočné letenky do Vietnamu (economy class)

  2. Cena: Súťažiaci, ktorí prispejú aspoň 75 EUR, hrajú o 1 spiatočnú letenku do Vietnamu (economy class)

  3. Cena: Súťažiaci, ktorí prispejú aspoň 50 EUR, hrajú o 200 EUR kredit na letenky do Vietnamu


Prvá a druhá cena zahŕňa všetky poplatky pri organizovaní cesty.

Všetky ceny budú uplatniteľné do 31.12.2024

V prípade výhry bude výhercom prvej a druhej ceny poskytnutý akciový kalendár dní, kedy bude možné vycestovať do Vietnamu.


Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť počet a druh výhier poskytnutých do súťaže.

6. Spôsob vyhodnotenia súťaže


Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 20.8.2024 za prítomnosti trojčlennej komisie zloženej zo zástupcov organizátora. Výhercovia budú vylosovaní náhodným výberom z databázy všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky účasti.

7. Oznámenie o výhercoch


Výhercovia budú informovaní o výhre do 5 pracovných dní odo dňa žrebovania prostredníctvom emailu a telefónneho čísla, ktoré poskytli pri registrácii do súťaže emailom na sutaz@denvietnamu.sk. Mená výhercov budú zverejnené aj na webovej stránke organizátora www.denvietnamu.sk 


Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže osoby a/alebo nimi vytvorené príspevky, ktoré nespĺňajú podmienky tejto súťaže a ktorých konanie a/alebo obsah je nedovolené/ý a/alebo v rozpore s dobrými mravmi.

8. Odovzdanie výhier


Výhry budú výhercom odovzdané formou elektronických voucherov zaslaných na ich emailové adresy do 10 pracovných dní od oznámenia o výhre. Výherca je povinný do 5 pracovných dní od doručenia oznámenia o výhre potvrdiť prijatie výhry.


Ak výherca neodpovie na zaslanú správu do 48 hodín odo dňa zaslania oznámenia o výhre, bude namiesto výhercu vyžrebovaný iný účastník súťaže, ktorý spĺňa podmienky súťaže a stane sa výhercom.


Nikto z výhercov nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu, a to ani na takú, ktorá spĺňa štatút súťažiaceho definovaný pre účely tejto súťaže. Výhru v tejto súťaži nie je možné v zmysle ust. § 845 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov súdne vymáhať, výmena výhry za peniaze v hotovosti alebo za iné nepeňažné plnenie je vylúčená.

9. Ochrana osobných údajov


Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným zapojením sa do súťaže udeľuje Organizátorovi súťaže v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) dobrovoľný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov na dobu trvania súťaže a vyhodnotenia súťaže.


Prevádzkovateľom je organizátor ako je definovaný v čl. 1. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Osobné údaje súťažiacich môžu byť poskytnuté technickému realizátorovi súťaže a/alebo distribútorovi výhier.

Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 1 roka.

Organizátor bude spracúvať osobné údaje len na účely realizácie tejto súťaže. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre účasť v súťaži. Súťažiaci má právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.


Súťažiaci môže svoje práva uplatniť písomne na adresu organizátora alebo emailom na sutaz@denvietnamu.sk

10. Záverečné ustanovenia


Účasťou v súťaži súhlasí súťažiaci s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, pričom o každej zmene bude súťažiacich informovať na svojej webovej stránke. Organizátor nezodpovedá za žiadne technické problémy, ktoré môžu nastať počas súťaže.


Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené práva a povinnosti účastníkov súťaže ako aj podmienky súťaže.


Organizátor súťaže nezodpovedá za prípadné nedoručenie výhry spôsobené zo strany výhercu na kontaktné údaje poskytnuté výhercom za účelom doručenia výhry.


Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.


Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke organizátora www.denvietnamu.sk